ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit reglement bepaalt de regels vo1or het doen van aankopen in de webshop die door de Verkoper op het adres www.soferia.nl geleid wordt.

De verkoper Piotr Gruszczyński is te bereiken op het adres Ciechocinska 22; 02-924 Warszau en leidt bedrijfsactiviteit als zzp'er, en staat ingeschreven bij de Centrale Registratie van Bedrijfsactiviteit onder belastingnummer NIP: 951-195-92-57, statistisch nummer Regon: 146848607, verder in het Reglement "SOFERIA" te noemen.

Er kan contact opgenomen worden met de Verkoper via het e-mailadres:  contact@soferia.com

§ 1 Definities

 1. Koper - een natuurlijke persoon, die minstens 13 jaar oud is, waarbij wanneer deze persoon nog geen 18 jaar oud is, toestemming van zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger nodig is; ook een rechtspersoon of een organisatorische eenheid die geen rechtspersoon is, aan wie bijzondere voorschriften rechtspersoonlijkheid toekennen, en die een Bestelling doet of van plan is een Bestelling te doen of gebruik maakt van andere diensten van de Webshop (waaronder ook de Consument).
 2. Product– Goederen en diensten die in de Webshop worden aangeboden.
 3. Reglement– dit reglement dat de regels voor het door SOFERIA via de Winkel verkopen van Goederen en Diensten aan de Kopers bepaalt. Het Reglement is voor elke internetgebruiker toegankelijk op de website www.soferia.pl,  waaronder voor elke Koper.
 4. Verkoopsovereenkomst– overeenkomst voor de verkoop van Producten volgens het Burgerlijk Wetboek, gesloten tussen de Verkoper en Koper, met behulp van communicatiemiddelen op afstand.
 5. Webshop SOFERIA (Winkel, Webshop, Winkel SOFERIA) – internetservice toegankelijk op het adres www.soferia.nl waar de Koper het Product kan kopen.
 6. Partij - Verkoper en Koper.
 7. Waar– roerend goed waarop de Verkoopsovereenkomst betrekking heeft. Waar die op de website van de Webshop genoemd en beschreven wordt.
 8. Dienst – dienst die door de Verkoper voor de Koper wordt verleend via of buiten de Webshop in verband met het karakter van de verkochte producten.
 9. Bestelling– intentieverklaring van de Koper waarbij tegelijkertijd het soort en het aantal Producten bepaald worden, die direct leidt tot het sluiten van de Verkoopsovereenkomst op afstand via de Webshop.

§ 2 Algemene principes

 1. Bij het doen van een Bestelling in de Winkel verklaart de Koper dat hij of zij kennis heeft genomen van het Reglement en de bepalingen ervan accepteert.
 2. Webshop SOFERIA leidt detailhandel via internet.
 3. Alle producten die in Winkel SOFERIA worden aangeboden zijn nieuw, vrij van fysieke en juridische fouten en zijn legaal op de Europese markt gebracht.
 4. Het aanbod op de webshop  www.soferia.nl  is geen offerte volgens het Burgerlijk Wetboek en is slechts een uitnodiging tot het sluiten van een overeenkomst (overeenkomstig art. 71 K.C.).

§ 3 Het doen van bestellingen

 1. Alle prijzen op de pagina's van Webshop SOFERIA zijn bruto prijzen in Euro. De verzendkosten worden apart vermeld.
 2. SOFERIA behoudt het recht om de prijzen van de Waar in het aanbod te wijzigen.
 3. Prijswijzigingen zijn niet van toepassing op de Waar die al bij de Winkel is besteld.
 4. Bestellingen worden aangenomen via de Website van de Winkel of via e-mail.
 5. Bestellingen kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week, het hele jaar door gedaan worden.
 6. De Bestelling is effectief als de Koper het Bestelformulier correct invult en correct de contactgegevens vermeldt, waaronder het precieze adres waar de Waar verzonden dient te worden en het telefoonnummer en e-mail.
 7. Wanneer de vermelde gegevens niet compleet zijn, neemt SOFERIA contact op met de Koper. Als contact met de Koper niet mogelijk is, heeft SOFERIA het recht om de Bestelling te annuleren.
 8. De aanvang van de realisatie van de Bestelling komt overeen met het moment waarop de betaling is binnengekomen op de bankrekening die vermeld staat in de bevestiging van de Bestelling bij betaling per overschrijving, of wanneer de Bestelling wordt gedaan bij betaling met creditcard.
 9. Het aannemen van de Bestelling wordt de Koper per e-mail bevestigd.
 10. De Koper geeft toestemming voor het opmaken en het per e-mail op het door hem of haar vermelde e-mail adres versturen van een digitale weergave van de afrekeningsdocumenten, in het bijzonder: rekeningen met bijlagen, corrigerende rekeningen met bijlagen en formulieren.
 11. Bij het doen van de Bestelling stemt de Koper ermee in om zijn persoonsgegevens in de database te zetten van Webshop SOFERIA om deze te verwerken in verband met de realisatie van de Bestelling. De Koper heeft het recht om zijn gegevens in te zien, deze te corrigeren en te verzoeken deze te verwijderen.
 12. Wanneer er stalen besteld worden, stemt de Koper ermee in dat SOFERIA eenmalig contact met hem of haar opneemt op het vermelde e-mailadres om de tevredenheid van de Koper van de door SOFERIA verleende diensten te onderzoeken.
 13. Als het hele verschuldigde bedrag van de Bestelling binnen 7 dagen na de Bestelling niet op de bankrekening van de Winkel is binnengekomen, wordt de opdracht geannuleerd.
 14. SOFERIA behoudt het recht om de realisatie van incomplete Bestellingen te weigeren, bij twijfels over de solvabiliteit van de Koper, alsook bij onverwacht gebrek aan stof of een ander element dat nodig is om het product te realiseren. In dit geval stelt SOFERIA de Koper hiervan per e-mail of telefonisch op de hoogte waarbij uitgelegd wordt waarom de bestelling niet gerealiseerd wordt.
 15. Aangezien het merendeel van onze producten op bestelling wordt genaaid, is het invoeren van wijzigingen in de Bestelling zeer beperkt.
 16. Wanneer u een wijziging aan wilt brengen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op via het e-mailadres contact@soferia.com

§ 4 Bezorgkosten en -duur

 1. De waar wordt naar het adres gestuurd dat in het Bestelformulier is vermeld of per e-mail is doorgegeven.
 2. De winkel informeert de Koper zo spoedig mogelijk wanneer een Bestelformulier onjuist is ingevuld waardoor de verzending onmogelijk is of deze vertraagd wordt.
 3. De waar wordt via gespecialiseerde koeriersbedrijven of via de post verstuurd. De keuze van het bedrijf is voor SOFERIA en heeft als doel de Bestelling zo snel mogelijk te verzenden.
 4. De koerier bezorgt op werkdagen tussen 08:00 - 17:00 uur. Als bezorging op het huisadres dan niet mogelijk is, is het het beste om als bezorgadres een adres op te geven waar de Koper zich bevindt (bijv. werk met vermelding van de naam van het bedrijf). Koeriers hebben een bepaalde route en het is niet mogelijk om het pakje binnen een bepaald tijdsbestek of tijdstip te bezorgen.
 5. De verwachte realisatietijd van de Bestelling bedraagt 14-21 werkdagen, gerekend vanaf de bevestiging van de Bestelling.
 6. De voorziene wachttijd op de realisatie van de Bestelling is afhankelijk van het soort Bestelde Waar en het aantal.
 7. De volledige wachttijd op de Bestelling bestaat uit: aannemen van de Bestelling, duur van het naaien, voorbereiding van de Bestelling voor verzending en de voorziene bezorgtijd.
 8. SOFERIA is verplicht om de Koper zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen wanneer de realisatietermijn verlengd is en om bij benadering een nieuwe realisatietermijn van de Bestelling aan te geven.
 9. De Koper heeft het recht om de nieuwe realisatietermijn van de Bestelling niet te accepteren. In dit geval zal geen van de Partijen claims melden in verband met het niet realiseren van de Bestelling.
 10. De Koper wordt belast met de bezorgkosten (verzendkosten) die vermeld worden bij het plaatsen van de Bestelling. De verzendkosten bedragen 15,50 EUR.
 11. Op verzoek van de Koper maken we binnen 7 dagen na het verzoek een gewone rekening op. Wanneer het verzoek om een rekening op te maken meer dan 3 maanden na levering van de Waar binnenkomt, is SOFERIA niet verplicht om een rekening op te maken.

§ 5 Betaling

 1. Voor elke verkochte waar maken we op verzoek van de Koper een aankoopbewijs op.
 2. De betaling voor de Bestelde Waar kan plaatsvinden via een systeem voor elektronische betaling (PayPal) of door middel van een overschrijving op de bankrekening van SOFERIA PL64 1140 2004 0000 3812 0267 7375

§ 6 Ontvangst van goederen

 1. Leveringen worden gedaan binnen de Europese Unie.
 2. Voor het in ontvangst nemen van de verzending van de post of de koerier dient gecontroleerd te worden of de verpakking tijdens het transport niet beschadigd is.
 3. Wanneer de verpakking beschadigd is, dient het pakje niet aangenomen te worden en dient er in het bijzijn van de koerier een schadeprotocol op te worden gesteld en zo spoedig mogelijk contact op te worden genomen met SOFERIA om de kwestie op te helderen.
 4. Wanneer er bij de ontvangst geen onjuistheden zijn vastgesteld wat betreft de kwantiteit of kwaliteit van de verzending, kan dit negatieve invloed hebben op het resultaat van de behandeling van claims van de Koper betreffende beschadiging of diefstal van de verzending tijdens transport.

§ 7 Afstand doen van de overeenkomst

 1. De Koper heeft het recht om zonder opgave van redenen afstand te doen van de overeenkomst door een passende verklaring op schrift te zetten. Dit is echter in tijd beperkt en hij heeft hier 14 dagen recht op. Deze termijn is definitief en wordt gerekend vanaf de datum van afgifte van de Waar. Om deze termijn na te leven is het voldoende om voor het verstrijken ervan een verklaring naar het adres van SOFERIA te sturen.
 2. Het in deze paragraaf vermelde recht betreft consumentenverkoop, en is dus uitsluitend van toepassing op verkoop aan een natuurlijke persoon die de aankoop doet met een doel dat niet verband houdt met professionele of economische activiteit.
 3. Het op deze manier geretourneerde Product wordt alleen aangenomen wanneer dit compleet wordt teruggestuurd, en de Waar en de accessoires onbeschadigd zijn en geen sporen van gebruik dragen die getuigen van ander gebruik van de Waar dan om deze te controleren.
 4. Wanneer gebruik wordt gemaakt van het recht om afstand te doen van de overeenkomst, dient de Waar teruggestuurd te worden naar het adres van de vestiging van SOFERIA.
 5. Bij de retourverzending dient een schriftelijke verklaring gevoegd te worden dat afstand wordt gedaan van de overeenkomst met vermelding van het rekeningnummer waarop de winkel de betaling terug dient te betalen.
 6. Na ontvangst van de Waar met de verklaring waarin afstand wordt gedaan van de overeenkomst controleert de Winkel de Waar. Als de Waar voldoet aan de in punt 3 genoemde eisen, betaalt de Winkel het bedrag binnen 5 werkdagen terug op de rekening van de Koper.

§ 8 Klachtenprocedure

 1. De Waar heeft garantie van SOFERIA die geldt binnen de Europese Unie.
 2. Wanneer de Waar niet overeenkomt met de overeenkomst dient de gereclameerde Waar met een schrijven met de discrepanties en verwachtingen van de behandeling van de klacht op kosten van SOFERIA terug te worden gestuurd.
 3. De Koper verliest het recht op reclamatie als hij of zij de Winkel niet binnen twee maanden na constatering van het afwijken van de Waar van de overeenkomst op de hoogte stelt.
 4. Voor het behoud van deze termijn is het voldoende om voor het verstrijken ervan een bericht te sturen.
 5. Klachten worden zo spoedig mogelijk behandeld, uiterlijk 14 dagen na melding ervan.
 6. Als de in de klacht vermelde gegevens of informatie aangevuld dienen te worden, verzoekt de Winkel de Koper om de klacht passend aan te passen. In dit geval zal de termijn voor de behandeling van de klacht gerekend worden met in acht name van de vertraging gerekend vanaf de datum waarop de aanvullingen van de Klant ontvangen zijn.
 7. Als de klacht positief wordt behandeld, wordt de Waar ingeruild voor volwaardige waar.
 8. Wanneer het onmogelijk is om de Waar in te ruilen voor volwaardige Waar geeft de Winkel de Koper de volledige prijs van de gereclameerde Waar terug, of geeft hij de Koper, als deze hiermee instemt, de keuze uit andere Producten die in de Winkel verkrijgbaar zijn.
 9. Wanneer de klacht ingewilligd wordt, geeft de Winkel de Klant de volledige verzendkosten voor het terugsturen van de waar terug.
 10. Herstelde Waar wordt op kosten van SOFERIA naar de Koper teruggestuurd.
 11. Klachten die na twee jaar na het door de Winkel realiseren van de Bestelling worden gemeld, worden niet in behandeling genomen.

§ 9 Privacybeleid, bescherming van persoonsgegevens en handelsmerken

 1. Voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijke is Piotr Gruszczyński, gevestigd aan de ul. Ciechocinska 22, 02-924 Warschau.
 2. De voor de verwerking van gegevens verantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens van klanten op basis van hun vrijwillige, eenduidige en bewuste toestemming. De klant is zich bewust van het feit dat weigering van het verstrekken van persoonsgegevens of intrekking van verleende toestemming het sluiten en realiseren van een verkoopovereenkomst met de internetwinkel onmogelijk maakt. Het verstrekken van correcte persoonsgegevens is derhalve een voorwaarde voor het sluiten van de overeenkomst.
 3.  De voor de verwerking van gegevens verantwoordelijke doet zijn uiterste best om te zorgen voor fysieke, technische en organisatorische middelen voor de beveiliging van persoonsgegevens tegen onbedoelde of opzettelijke vernietiging, onbedoeld verlies of wijziging en onbevoegde publicatie, gebruik of toegang, conform alle geldende wetsvoorschriften en in het bijzonder de voorschriften van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27-04-2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (Europees Publicatieblad EU L 119, pag. 1) en de wet van 18 juli 2002 over dienstverlening via elektronische weg en de wet van 16 juli 2004 Telecomrecht.
 4.  De klant heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te verzoeken tot verbetering, aanvulling of verwijdering, te verzoeken tot beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, bezwaar in te dienen tegen verwerking van zijn persoonsgegevens, te verzoeken tot overdracht van zijn persoonsgegevens en klachten in te dienen bij een toezichtsorgaan.
 5. Indien de voor de verwerking verantwoordelijke gegronde twijfels heeft aangaande de identiteit van een fysiek persoon die een verzoek indient zoals bedoeld in punt 4, kan hij vragen om aanvullende informatie ter bevestiging van de identiteit van de betreffende persoon.
 6. De klant kan gebruik maken van bovengenoemde rechten ten opzichte van de voor de verwerking verantwoordelijke door een e-mail te sturen naar contact@soferia.com. 
 7. De voor de verwerking verantwoordelijke zal zonder onnodige vertraging op het bericht reageren, uiterlijk binnen 1 maand. 
 8. De voor de verwerking verantwoordelijke deelt mee dat hij persoonsgegevens, onder behoud van alle veiligheidsvereisten, met name overdraagt aan een bedrijf dat professionele hostingdiensten verleent of een betalingsverwerker. 

§ 10 Slotbepalingen

 1. Dit Reglement gaat in op 25.05.2018 en de bepalingen ervan zijn van toepassing op alle Bestellingen die na deze datum gedaan zijn.
 2. SOFERIA behoudt het recht om wijzigingen in dit Reglement aan te brengen, op voorbehoud dat de versie van het Reglement dat gold op het moment dat de Koper de bestelling deed, wordt toegepast op de overeenkomsten die voor wijziging van het Reglement zijn gesloten.
 3. Over de geplande wijziging of de invoering van een nieuw reglement informeert SOFERIA door adequate informatie op de website  www.soferia.nl te plaatsen.
 4. Op kwesties die niet in dit Reglement geregeld worden zijn de voorschriften van het Burgerlijk Wetboek, de wetten betreffende auteursrechten en verwante rechten, de wetten betreffende de bescherming van bepaalde consumentenrechten en aansprakelijkheid voor schade die door een onveilig product is veroorzaakt en de wet betreffende het verlenen van diensten via e-mail van toepassing.